تاريخ : يکشنبه 3 اسفند 1393

نقشه تاون حال هشت با چهار مورتار

نقشه شماره دو

نقشه جدید کلش اف کلنز با چهار مورتار

نقشه شماره سه

نقشه و مپ جدید بازی کلش اف کلنز

نقشه شماره چهار

نقشه جدید کلش اف کلنز با چهار مورتار

نقشه شماره پنج

نقشه جدید کلش اف کلنز با چهار مورتار

نقشه شماره شش

نقشه جدید کلش اف کلنز با چهار مورتار

نقشه شماره هشت

مپ جدید کلش اف کلنز با چهار مورتارارسال توسط nima
فدرت گرفته از 3CB.IR